استقبال خودروسازان از سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

استقبال نمایشگاه تحول صنعت خودرو
استقبال نمایشگاه تحول صنعت خودرو

حضور پرتعداد مشارکت کنندگان نشان می دهد که سومین نمایشگاه تحول خودرو با استقبال خودروسازان همراه شده است.


فونیکس آریزو 8


فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو از ۳۰ تیرماه جاری با محوریت خودروهای برقی برگزار می شود.

براساس گزارش مجری برگزارکننده، شرکت نمایشگاهی نیکا شایستگان تیس تاکنون حضور گروه خودروسازی سایپا، سایپا سیتروین، پارس خودرو، سایپا دیزل، زامیاد، سایپا یدک، شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو‌ سایپا، فردا موتور، فردا دیزل، فردا ماشین، گروه خودرو سازی مدیران، فونیکس، آریزو، ایکس تریم، کرمان موتور، بهمن موتور، بهمن دیزل، اسنا، ایران دوچرخ، سیبا موتور، بی ام کارز، مجتمع خودروسازی آرین، ایرانسل، نبکا، جوانه نرم افزار، حنفی کارز، رادمن تجهیز وریگاتو در این رویداد قطعی شده است.

مجری برگزارکننده این رویداد خودرویی، شرکت نمایشگاهی نیکا شایستگان تیس، ارائه آخرین دستاوردهای توسعه در زنجیره تأمین قطعات و مجموعه های اصلی خودروهای برقی، متصل و خودران؛ طرح روش های استاندارد و مطلوب ارائه خدمات پس از فروش خودروهای برقی، متصل و خودران؛ ارائه مدل های اقتصادی مشارکت در توسعه جایگاه های شارژ و تأمین برقی خودروهای برقی؛ ارائه آخرین دستاوردها و روش های برق رسانی سیار به خودروهای برقی در جاده ها و منازل؛ ارائه آخرین دستاوردهای طراحی و توسعه بن سازه خودروهای برقی، متصل و خودران را از محورهای اصلی این نمایشگاه عنوان کرده است.

 حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ارائه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ذی‌ربط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن؛ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزی روﯾﺪاد به‌عنوان ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻮزۀ ﺧﻮدرو؛ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزۀ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو؛ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی؛ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ؛ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ) و وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و تأﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش در طراحی و ساخت خودرو؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ همه ارﮐﺎن و ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﻮزﯾﻊ و تأﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.

سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با محوریت خودروهای برقی و هوشمند از تاریخ ۳۰ تیرماه جاری تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سئول) برگزار می شود. شرکت نمایشگاهی نیکا شایستگان تیس زمان بازدید از این نمایشگاه را از ۸ صبح تا ۱۵ بعدازظهر در نظرگرفته است.

۴ امتیاز از ۵ رای

source

توسط blogcheck