محمد امیر براهویی شهردار زاهدان در نخستین رویداد آموزشی «توسعه شهری محله گرا و اجتماع محور زاهدان که با حضور دو تن از اساتید ملی خبره حوزه شهری،   در تالار شهر برگزار شد، گفت: لزوم گسترش مشارکت هدفمند سرمایه غنی اجتماعی در تمامی پروژه های شهری به عنوان یک رهیافت، محور مهم حوزه برنامه ریزی شهرداری زاهدان است و در این مسیر استراتژی برگرفته از بطن جامعه، به عنوان محور قلمداد می شود.

 شهردار زاهدان برنامه ریزی برای توسعه درآمد پایدار و تدوین برنامه ای شهروند محور را به عنوان دو رویکرد شهری جهت تحقق ترقی زاهدان بیان و اذعان داشت: با نگاهی به پارک هایی که به تازگی افتتاح شده می توان دریافت که نگاه غالب مجموعه شهرداری زاهدان، همواره مشارکت محور بوده و به اعتبار بخشی سرمایه اجتماعی کمک شایانی کرده است.

لزوم تدوین برنامه هایی مشارکت محور، تقویت هویت شهروندی متعهد، تاکید بر شناخت هر چه بیشتر ظرفیت و چالش های شهری، نیز از موضوعاتی بود که توسط شهردار زاهدان دراین نشست تاکید شد.

  این  رویداد تخصصی یک روزه به میزبانی مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری زاهدان صبح امروز در تالار شهر برگزار شد 

 ر حسین ایمانی جاجرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر عبدالوهاب شهلی بر عضو مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از اساتید این نشست بوده که برای جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شهرداری به شرح تخصصی موضوع پرداختند.

 

 

source

توسط