دستورالعمل پرابهام وزارت صمت به نظر ادای تکلیفی است که بر ادامه تنوع در واردات موتورسیکلت صحه‌گذاری می‌کند که برآمده از نگاه چینی‌ها برای حمایت از بومی‌سازی در صنعت موتورسیکلت ایران تهیه شده است.

هر دستورالعمل و برنامه‌ای که از سوی سیاستگزار تدوین می‌شود باید از اهداف روشن و شفافی برخوردار باشد در حالی که در مقدمه انحرافی این دستورالعمل به هیچ عنوان به اینکه چگونه وزارت صمت بنا دارد از ساخت داخل حمایت کند، اشاره نشده است و به نظر می‌رسد صرفا سعی در القای حمایت از ساخت داخل دارد.

دستورالعمل اخیر وزارت صمت نه‌تنها مانع تنوع واردات موتورسیکلت به کشور نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد دستورالعمل محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل به خصوص در بخش داخلی‌سازی در صنعت موتورسیکلت توسط چینی‌ها و برای حمایت از صنعت بومی ما تهیه یا توسط بدنه کارشناسان و بدون توجه به تجارب بخش‌های صنعتی و صرفا با بهره‌گیری از متون خارجی تدوین شده است.

متاسفانه دستورالعمل گزارش ساخت داخل وزارت صمت نتیجه‌محور نیست و صرفا براساس ادای تکلیف تدوین شده بنابراین نه‌تنها به طور شفاف مبنای محاسبات را نشان نداده است بلکه با ارائه فرمول‌های ریاضی سعی در نشان دادن مبنای حمایت از تولید داخل در مقابل واردات دارد در حالی که شفاف‌سازی بندهای اجرایی در جهت اقدام عملی این گونه تهیه نمی‌شود.

سیاست ارائه‌شده وزارت صمت محدودیتی برای واردات و امتیازی برای تولید داخل ندارد و دستورالعمل ارائه‌شده فقط با هدف ارائه دستورالعملی کارشناسی که ضمانتی هم برای اجرا ندارد، بیان شده است.

آنچه در دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و گزارش ساخت داخل ارائه و رقم 9درصد داخل‌سازی که در جدول مونتاژکاری موتورسیکلت مطرح شده، همان روندی است که درحال اجراست و نتیجه آن وضعیتی خواهد بود که تا امروز در صنعت موتورسیکلت حاکم است زیرا به جای ارائه الزامات جدید جهت تشویق به داخلی‌سازی، عمدتا جریان مونتاژی را تقویت می‌کند.

براساس اطلاعات موجود متاسفانه سهم داخلی‌سازی قطعاتی مانند شاسی و بدنه موتورسیکلت به میزان نیمی از جریان داخلی‌سازی در حوزه مونتاژکاری موتورسیکلت هم در نظر گرفته نشده است.

source

توسط