1- برنده نهایی مزایده ایران خودرو، کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را داده باشد. اگر بالاترین قیمت، توسط چندین نفر پیشنهاد شده، برنده نهایی مزایده، کسی است که زودتر از بقیه، نسبت به واریز مبلغ سپرده، اقدام کرده باشد.  

2- قیمت پیشنهادی مشتریان، نباید کمتر از قیمت کارشناسی ایران خودرو باشد. همچنین از 10 برابر قیمت کارشناسی نیز نباید بیشتر باشد.

3- در صورتیکه خودروی مزایده توسط مشتری انتخاب شده باشد، تا پایان مهلت قانونی مزایده، امکان تغییر یا ویرایش قیمت پیشنهادی وجود دارد.

4- در صورتیکه مشتری بخواهد خودروی موردنظرش را تغییر دهد، ابتدا باید از خرید خودروی قبلی، انصراف دهد. سپس با پرداخت مجدد مبلغ سپرده، خودروی جدیدش را انتخاب کند. همچنین سپرده مشتری بابت انصراف قبلی، طی مدت زمان مشخص، برگردانده می‌شود.

5- بعد از اتمام مهلت قانونی مزایده، امکان ویرایش خودرو، ویرایش قیمت یا انصراف از خرید، وجود ندارد.

6- مبلغ سپرده مشتری برای هر خودروی مزایده‌ای، ممکن است متغیر باشد اما بصورت کلی، حداقل مبلغ سپرده معادل 3% و حداکثر مبلغ سپرده نیز معادل 10% قیمت کارشناسی خودرو خواهد بود.

7- در صورت برنده نشدن مشتریان، مبلغ سپرده آنها حداکثر 10 روز پس از اعلام نتایج مزایده، به آنها برگردانده می‌شود. جهت دریافت مبلغ سپرده، مشتریان باید با داشتن کارت ملی، به بانک معرفی شده توسط ایران خودرو مراجعه کنند.

8- برندگان مزایده ایران خودرو، در صورتیکه برنده شوند اما تکمیل وجه را انجام ندهند، مبلغ سپرده آنها به نفع شرکت ایران خودرو، ضبط شده و برگردانده نمی‌شود.

9- برندگان مزایده باید تکمیل وجه را در فرصت قانونی انجام دهند چراکه در غیراینصورت، ثبت نام آنها باطل شده و سپرده آنها نیز ضبط می‌شود.

source

توسط