صفحه نخست » خانه و خانواده » هنرهای دستی » 🧶 آموزش بافتنی » آموزش بافت ماندالا با قلاب [بافت ماندالا موزاییکی ارکیده از مرکز]
برای بافت ماندالا موزاییکی ارکیده (بسته به کاربرد آن) می توانید از انواع کاموای مخصوص بافت رومیزی و ماندالا، مکرومه کتان یا پلی استر تک سوزنه به بالا و حتی کامواهای ضخیمی که با قلاب ۵ میلیمتری و بالاتر بتوان بافت استفاده کنید.
این کار زیبا را برای کاور کوسن، رومیزی، زیرگلدانی، فرشینه کوچک، بافت کیف و … می توانید بکار ببرید.
 (با تکنیک بافت موزاییکی)
آموزش بافت ماندالا موزاییکی قلاب بافی
نمونه ای که در تصویر بالا می بینید با کامواهای ایرانی اکریل تاب و سوپر نوموتا و قلاب ۳ میلیمتری بافته شده، قطر کار ۳۵ سانتیمتر است.
اگر با بافت موزاییکی آشنایی ندارید مطلب زیر را مطالعه و فیلم آموزشی را مشاهده فرمایید.

آموزش بافت موزاییکی با قلاب 
رج ۱ : ۶ پ‌ک در حلقه جادویی
رج ۲ : ۲ پ‌ک در هر پایه – ۱۲ پایه
رج ۳ : ۶ بار (یک پ‌ک، ۲ پ‌ک در بعدی ) – ۱۸ پایه
رج 3 ماندالا موراییکی
۶ بار (۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب در حلقه جلویی پایه رج ۱ که زیر همین پایه است، ۲پ‌ک) -۲۴ پایه
ماندالابافی
۶ بار (۳ پ‌ک ، ۱ پ‌ب) – ۲۴ پایه
بافت ماندللا موزاییکی
۶ بار (۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب در حلقه جلویی پایه رج ۱ که زیر همین پایه است، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک در حلقه پشتی همین پایه، ۱ پ‌ک ) – ۳۶ پایه

۶ بار (۵ پ‌ک، ۱ پ‌ب) – ۳۶ پایه

۶ بار (۲ پ‌ب ، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب ، ۲ پ‌ک در یک پایه) – ۴۲ پایه

رج ۹ بافت ماندالا موزاییکی
۶ بار (۲ پ‌ک ، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک ، ۱ پ‌ک ، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک) – ۴۸ پایه

رج ۱۰ : ۶ بار (۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب دومی روی کوتاه، ۳ پ‌ک اولی پشت بلند،۱ پ‌ب) – ۶۰ پایه

رج ۱۱ : ۶ بار ( ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب،۱ پ‌ک) – ۶۰ پایه
آموزش بافت ماندالا با قلاب
۶ بار (۲پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب (قلاب را از لبه جلویی دو پ‌ب عبور میدهیم) ، ۳ پ‌ک، ۱ پ‌ب (قلاب را از لبه جلویی دو پ‌ب عبور میدهیم) – ۶۰ پایه
۶ بار(۲ پ‌ب، ۳ پ‌ک که اولی از پایه‌کوتاه پشت بلند شروع می‌شود، ۲ پ‌ب اولی از حلقه‌جلویی زیر پ‌ک شروع می‌شود، ۱پ‌ک، ۱ پ‌ب ، ۱ پ‌ک، ا پ‌ب، ۱ پ‌ک) – ۷۲ پایه
۶ بار (۲ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۴ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ  ک) – ۷۲ پایه

۶ بار (۲ پ‌ب، ۵ پ‌ک اولی از پایه کوتاه پشت پایه بلند، ۴ پ‌ب اولی در حلقه جلویی پایه زیر پایه کوتاه، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب) – ۸۴ پایه

۶ بار  (۲پ‌ک، ۲ پ‌ب اولی روی کوتاه،  ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب دومی روی کوتاه، ۴ پ‌ک، ۱ پ‌ب ، ۲ پ‌ک) – ۸۴ پایه

۶ بار (۲ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۱ پ‌ب) – ۸۴ پایه
۶ بار (۲ پ‌ک، ۲ پ‌ب اولی روی کوتاه، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب دومی روی کوتاه، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۱ پ‌ک) – ۹۶ پایه

رج ۱۹ بافت ماندالا موزاییکی
۶ بار (۲ پ‌ب، ۳ پ‌ک اولی روی کوتاه، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک آخری روی کوتاه، ۳ پ‌ب اولی از حلقه جلویی زیر پایه کوتاه، ۵ پ‌ک از پایه کوتاه تا پایه کوتاه، ۱ پ‌ب) – ۱۲۰

۶ بار (۲ پ‌ک، ۳ پ‌ب اولی روی کوتاه، ۱پ‌ک، ۱پ‌ب، ۱پ‌ک، ۳ پ‌ب آخری روی کوتاه، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک)- ۱۲۰ پایه

۶ بار (۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۵ پ‌ک از پایه کوتاه تا پایه کوتاه ، ۱ پ‌ب در حلقه جلویی پایه زیر این پایه، ا پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۵ پ‌ک از پایه کوتاه تا پایه کوتاه ، ۱ پ‌ب در حلقه جلویی پایه زیر این پایه ، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک از پایه کوتاه، ۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک تا پایه کوتاه، ۱ پ‌ب)
۶ بار (۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۳ پ‌ب اولی روی کوتاه، ۳ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب آخری روی کوتاه، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲پ‌ب اولی روی کوتاه، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب آخری روی کوتاه، ۱ پ‌ک)

۶ بار (۵ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۵ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب)

رج ۲۴ بافت ماندالا موزاییکی
۶ بار (۱ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۳پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب در لبه جلویی ۲ پایه همزمان، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب در لبه جلویی ۲ حلقه همزمان، ۱ پ‌ک)


رج ۲۵
۶ بار (۱ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب ، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک،، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب)

رج ۲۶ : ۶ بار (۷ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۱۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۴ پ‌ک)

۶ بار (۵ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۵ پ‌ک اولی و آخری روی پایه کوتاه، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۸ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۳ پ‌ب)

۶ بار (۵ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک از پایه کوتاه، ۵ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب زیر همان کوتاه، ۸ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۳ پ‌ک)

۶ بار (۴ پ‌ب، ۲ پ‌ک از پایه کوتاه، ۱ پ‌ب، ۷ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک تا پایه کوتاه، ۶ پ‌ب، ۵ پ‌ک، ۲ پ‌ب)

۶ مرتبه (۴ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۷ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۶ پ‌ک، ۵ پ‌ب، ۲ پ‌ک)

۶ بار (۴ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۷ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک ۶ پ‌ب، ۷ پ‌ک از کوتاه تا کوتاه ، ۲ پ‌ک)

رج ۳۲ : ۶ بار (۴ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۲ پ‌ک اولی روی کوتاه پشت پایه بلند. ۳پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۶ پ‌ک، ۳ پ‌ب، ۲ پ‌ک اولی روی کوتاه پشت پایه بلند، ۳ پ‌ب، ۲پ‌ک)

۶ بار (.۴ پ‌ب، ۶ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۶ پ‌ک، ۶ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۳ پ‌ک، ۲ پ‌ب )

۶ بار (۵ پ‌ک، ۴ پ‌ب، ۴ پ‌ک، ۴ پ‌ب، ۷ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۴ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۲ پ‌ک)

۶ بار (۵ پ‌ب، ۴ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک پشت همین پایه، ۱ پ‌ب، ۴ پ‌ک، ۷ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک پشت همین پایه، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۲ پ‌ب)

۶ بار (۶ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۸ پ‌ک، ۱ پ‌ب در دو حلقه جلویی، ، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۱ پ‌ب در دو حلقه جلویی، ۲ پ‌ب )

۶ بار (۶ پ‌ب، ۲ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۲پ‌ک، ۸پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۱ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب، ۱ پ‌ک، ۲ پ‌ب)

در هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

در صورت تمایل می توانید چند رج پایه بلند یا پایه کوتاه ببافید تا بافت بزرگتری داشته باشید یا با حاشیه بافی آن را بزرگتر کنید.

اگر به بافت موزاییکی از مرکز علاقمند هستید پیشنهاد می کنیم فیلم آموزش بافت دستگیره موزاییکی را مشاهده کنید:

بخش دوم

این آموزش به سفارش مجله تصویر زندگی و “فقط برای این سایت” تهیه شده است.
نام:

توسط blogcheck