سیاست ها و راهنماهای داوری

نشریه علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که توسط موسسه نگاه مشرق میانه منتشر می شود؛ متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (Double-Blind Peer Review
source

توسط blogcheck