سیاست های دسترسی آزاد
فلسفه انتشار در نشریات همکار موسسه نگاه مشرق میانه بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و همچنین گفتنی است که تحقیقات محصول سرمایه گذاری جامعه است و ثمره آن نیز باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل موسسه نگاه تمامی نشریات همکار خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می کند.
source

توسط blogcheck