نشریه علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و با همکاری موسسه نگاه مشرق میانه منتشر می شود؛ در پژوهش های حوزه روانشناسی و روان پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه های انجمن روانشناسی امریکا (APA
source

توسط blogcheck