تست بینایی : شما در دایره چه عددی می‌بینید؟
جواب:
اگر 88 ببینید چشمتان سالمه 
اگر 38 ببینید چشم چپ ضعیف
اگر 83 ببینید چشم راست ضعیف
اگر 33 جفت چشمتان ضعیف هست
برترین ها

source

توسط blogcheck