حتما همه چیز باید عالی باشد تا خوشبخت شوید؟ باید رفتارتان عالی باشد و نتایج عالی بگیرید تا خوشبخت شوید؟ در این صورت خوشبختی تقریبا غیرممکن است. این که از خودتان انتظاراتی داشته باشید که از هیچ انسانی برنمی‌آید در نهایت، اعتماد به‌نفس شما را کم می‌کند. حس می‌کنید به اندازه کافی خوب نیستید، حتی اگر نتایج خوب یا عالی زیادی گرفته باشید.
source

توسط blogcheck