مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران
کدپستی:۱۴۴۵۶۱۳۱۱۱
صندوق پستی: ۴۴۱- ۱۴۵۶۵
تلفن نشریه: ۶۶۵۰۶۸۹۹
وب سایت: http://ijpcp.
source

توسط blogcheck