تعارض منافع

نشریه علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و با همکاری موسسه نگاه مشرق میانه منتشر می شود؛ متعهد به اجرای
source

توسط blogcheck