مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق) فصلنامه علمی- پژوهشی در زمینه های روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی وابسته به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران است
source

توسط blogcheck